Informace ohledně zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) bere klient při registraci na webu www.jokesgames.cz na vědomí a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:

A) ZÁKLADNÍ

 • jméno a příjmení;
 • typ (klient);
 • e-mail;
 • telefonní číslo;

V případě registrace dětí bere na vědomí a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů svých dětí:

B) ÚDAJE DĚTÍ

 • jméno a příjmení dítěte;
 • datum narození dítěte;
 • pojišťovna dítěte;
 • alergie;
 • zdravotní omezení;

správce:

Jokes&Games, z.s.; IČO: 05164311

kontakt na pověřence ochrany osobních údajů: gdpr@jokesgames.cz

(dále jen „správci“), a to pro tyto účely: 

a) pro vnitřní potřebu organizace:

 • k vedení seznamů a evidenci klientů / dětí klientů a předávání těchto údajů mezi organizacemi pro zajištění běžné činnosti v rozsahu, který je uveden shora;
 • předávání osobních údajů, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti organizace, popř. jejího financování v rozsahu – jméno a příjmení, jméno a příjmení dítěte; 

b) marketingové a informační účely:

 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit organizace nad rámec běžné činnosti v rozsahu: kontaktní údaje (e-mail, telefon);

Tento souhlas se uděluje po dobu registrace v systému a následných 5 let od ukončení této registrace.

Klient / zákonný zástupce prohlašuje, že byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně;
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o jeho osobě zpracovávány;
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů;
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem;
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování;
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;
 • má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správci.

V Šumperku dne 1. ledna 2020

Verze 3, aktualizováno dne: 31.11.2023

KLUB PARŤÁKŮ
UŽ NA TEBE ČEKÁ!

Přihlášení

Zapomenuté heslo